Department of Avian Biology and Ecology

 

© Copyright 2016 - Jakub Z. Kosicki

Main Interests

 1. 1975 - 1980: studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: biologia),

 2. 1980: praca magisterska pt: „Ptaki wodne i błotne terenów zalewowych w dolinie środkowej Warty koło Zagórowa (woj. konińskie). Promotor: doc. dr hab. Z. Czarnecki,

 3. 1979 - 1984: kolejno - pracownik inż-tech, biolog, asystent, starszy asystent w Zakładzie Zoologii Systematycznej UAM,

 4. 1986: praca doktorska pt: „Strategia zimowania gawronów (Corvus frugilegus L.) w Poznaniu. Promotor: doc. dr hab. Z.Bogucki

 5. 1987 - 1998: adiunkt w Zakładzie Biologii i Ekologii Ptaków UAM,

 6. 1986: habilitacja,

 7. 1998: profesor nadzwyczajny na UAM w Poznaniu,

 8. 2000 - 2017: Kierownik Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków UAM,

 9. 2007: tytuł profesora nauk biologicznych,

 10. 2010- do teraz: profesor zwyczajny na UAM w Poznaniu.

 1. rozmieszczenie i ekologia zniczka Regulus ignicapillus w lasach łęgowych Wielkopolski,

 2. długoterminowe zmiany stanu awifauny doliny Warty (w aspekcie antropopresji),

 3. zarządzanie środowiskiem przyrodnicznym ostoi Natura 2000 w dolinie środkowej i dolnej Warty,

 4. renaturyzacja obiegu wody w Dolinie Konińskiej jako forma ochrony przyrody,

 5. walory przyrodnicze i ornitologiczne „ciepłych jezior konińskich” i obszarów Przyległych,

 6. Wielkopolski Atlas Ornitologiczny,

 7. Biologia o ekologia rozrodu i zimowania krukowatych (gawron, kawka, sroka).

2010

 1. Winiecki A., Łucka R. 2010. Ostoja Rogalińska. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce (Important Bird Areas of international importance in Poland). OTOP, Marki: 276-277.

 2. Winiecki A. 2010. Dolina Środkowej Warty. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce (Important Bird Areas of international importance in Poland). OTOP, Marki: 278-280.

 3. Winiecki A. 2010. Kolejny atlas chronionych zwierząt? Nowe Książki, 2010/10:74 (zamówiona recenzja).

2007

 1. Kuźniak S., Kalisiński M., Winiecki A. 2007. Wąsatka Panurus biarmicus. W: Sikora i in. (red.). 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004 [The atlas of breeding birds in Poland 1985-2004]. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań: 440-441.

2006

 1. Kuczyński L., Kosiński Z., Winiecki A. 2006. The use of canonical correlation analysis for ornithological evaluation of lakes in W Poland. Biol. Lett. 43(1): 69-78.

 2. Kosiński Z., Ksit P., Winiecki A. 2006. Nest sites of Great Spotted Woodpeckers Dendrocopos major and Middle Spotted Woodpeckers Dendrocopos medius in near-natural and managed riverine forests. Acta Ornithol. 41: 21-32.

2005

 1. Dolata P.T., Kamiński P., Winiecki A. 2005. Kawka Corvus monedula w Polsce - przegląd badań. W: L. Jerzak, B.P. Kavanagh, P. Tryjanowski. Ptaki krukowate Polski [Corvids of Poland]. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 65-88.

 2. Winiecki A. 2005. Występowanie kawki Corvus monedula, wrony siwej Corvus cornix, sroki Pica pica, sójki Garrulus glandarius i kruka Corvus corax w Poznaniu w okresie pozalęgowym. W: L. Jerzak, B.P. Kavanagh, P. Tryjanowski. Ptaki krukowate Polski [Corvids of Poland]. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 447-459.

 3. Ptaszyk J., Winiecki A. 2005. Gawron Corvus frugilegus w Wielkopolsce - liczebność populacji lęgowej i jej zmiany oraz wybrane elementy biologii i ekologii rozrodu. W: L. Jerzak, B.P. Kavanagh, P. Tryjanowski. Ptaki krukowate Polski [Corvids of Poland]. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 557-577.

 4. Winiecki A. 2005. Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy - walory przyrodnicze, stan rozpoznania, wizja ochrony. Biul. Parków Krajobraz. Woj. Wielkopolskiego, 11 (13): 19-39.

 5. Winiecki A. 2005. Sprawozdanie z działalności Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Biul. Parków Krajobraz. Woj. Wielkopolskiego, 11 (13): 222-224.

2004

 1. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red). 2004. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce - Important Bird Areas of European Union importance in Poland. OTOP, Warszawa, pp. 763;

 2. Rozdziały autoryzowane:

 3. Winiecki A. "18. Puszcza nad Gwdą": 121-124

 4. Winiecki A. "64. Nadnoteckie Łęgi": 319-321

 5. Winiecki A. "65. Dolina Środkowej Noteci": 322-325

 6. Winiecki A. "66. Puszcza Notecka": 326-330

 7. Winiecki A. "68. Dolina Małej Wełny": 335-338

 8. Winiecki A. "70. Jezioro Zgierzynieckie": 343-346

 9. Winiecki A. "72. Wielki Łęg Obrzański": 351-354

 10. Winiecki A. "74. Zbiornik Wonieść": 359-362

 11. Winiecki A. "75. Ostoja Rogalińska": 363-366

 12. Winiecki A. "76. Dolina Środkowej Warty" 367-371

 13. Winiecki A. "77. Ostoja Nadgoplańska": 372-375

 14. Winiecki A. "93. Dąbrowy Krotoszyńskie": 436-439

 15. Winiecki A. 2005. Problemy ochrony przyrody związane z eksploatacją Zbiornika Jeziorsko. W: K. Kasprzak (red.). Gospodarowanie wodą w Wielkopolsce. ABRYS, Poznań: 54-59.

 16. Kosiński Z., Winiecki A. 2005. Factors affecting the density of the middle spotted woodpecker Dendrocopos medius: a macrohabitat approach. J. Ornithol. 146: 263-270.

 17. Szymkowiak P., Tryjanowski P., Winiecki A., Grobelny S., Konwerski S. 2005. Habitat differences in the food composition of the wasplike spider Argiope bruennichi (Scop.) (Aranei: Araneidae) in Poland. Belg. J. Zool. 135 (1): 31-36.

 18. Szymkiewicz M., Winiecki A. 2004. Występowanie wybranych gatunków ptaków w okresie lęgowym w Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski, 10 (12): 95-109.

 19. Winiecki A. 2004. Awifauna rezerwatu "Jezioro Trzebidzkie". Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski, 10 (12): 188-198.

 20. Winiecki A. 2004. Sprawozdanie z działalności Rady Zespołu Parków Krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski, 10 (12): 211-212.

 21. Winiecki A. 2004. Ptaki stolicy Wielkopolski. Recenzja. Kronika Wielkopolski, 2 (110): 114-116.

 22. Śliwa P., Wylegała P., Mizera T., Winiecki A. 2004. O wielkopolskich ptakach. Wyd. PTOP Salamandra, Poznań. 184 pp.

 23. Kosiński Z., Winiecki A. 2004. Nest-site selection and niche partitioning among the Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major and Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius in riverine forest of Central Europe. Ornis Fennica81: 145-156.

 24. Burchardt L., Michalik J., Siepak J., Winiecki A. 2004. Środowisko przyrodnicze Wielkopolski na tle jego wieloletniego funkcjonowania. W: red. W. Molik i in. Wielkopolska wobec wyzwań XXI wieku. Wyd. Centrum "Instytut Wielkopolski", UAM w Poznaniu, Poznań: 65-94.

 25. Winiecki A. 2004. Przedmowa. W: red. A. Winiecki. Awifauna doliny Prosny. Wielkopol. Prace Ornitol.10: 5-7.

 26. Winiecki A. 2004. Awifauna doliny Prosny - stan obecny i perspektywy zmian w kontekście projektu budowy zbiornika zaporowego "Wielowieś Klasztorna". W: red. A. Winiecki. Awifauna doliny Prosny. Wielkopol. Prace Ornitol. 10: 143-153.

 27. Winiecki A. 2004. Anas acuta (L., 1758) - rożeniec. W: Gromadzki M. (red.). 2004. Poradnik ochrony gatunków i siedlisk - Ptaki (cz. I), tom 7. Warszawa: 145-148.

 28. Winiecki A. 2004. Anas querquedula (L., 1758) - cyranka. W: Gromadzki M. (red.). 2004. Poradnik ochrony gatunków i siedlisk - Ptaki (cz. I), tom 7. Warszawa: 149-152.

 29. Winiecki A. 2004. Anas clypeata (L., 1758) - Płaskonos. W: Gromadzki M. (red.). 2004. Poradnik ochrony gatunków i siedlisk - Ptaki (cz. I), tom 7. Warszawa: 153-156.

 30. Winiecki A. 2004. Sterna albifrons (Pall., 1764) - Rybitwa białoczelna. W: Gromadzki M. (red.). 2004. Poradnik ochrony gatunków i siedlisk - Ptaki (cz. II), tom 8. Warszawa: 195-198.

2003

 1. Tryjanowski P., Winiecki A. 2003. Ptaki jako wskaźniki stepowienia Wielkopolski. W: Banaszak J. (red.). Stepowienie Wielkopolski, pół wieku później: 175-184. Wyd. Akad. Bydg. im. K. Wielkiego, Bydgoszcz.

 2. Kosiński Z., Winiecki A. 2003. Ocena liczebności dzięcioła średniego Dendrocopos medius - porównanie metody kartograficznej z użyciem stymulacji magnetofonowej z metodą wyszukiwania gniazd. Not. Orn. 44: 43-55.

2002

 1. Winiecki A. 2002. Dolina Warty - przestrzeń, jej przekształcenia i zagospodarowanie w oczach przyrodnika. Kronika Wielkopolski4 (104): 5-24.

 2. Błoszyk J., Winiecki A. 2002. Ochrona gatunkowa zwierząt na obszarze województwa wielkopolskiego. W: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2001. Bibl. Minitor. Środ., Poznań: 16-20.

 3. Winiecki A. 2002. Metody ochrony fauny. W: Mossor-Pietraszewska T. (red.). Ochrona i kształtowanie środowiska (skrypt). Wydz. Biologii, Studia Podyplomowe, UAM w Poznaniu: 104-107.

 4. Winiecki A., Gołdyn R., Brzeg A. 2002. Zajęcia terenowe. W: Mossor-Pietraszewska T. (red.). Ochrona i kształtowanie środowiska (skrypt). Wydz. Biologii, Studia Podyplomowe, UAM w Poznaniu: 161.

2001

 1. Chylarecki P., Winiecki A. 2001. Philomachus pugnax, batalion. W: Głowaciński Z. (red.). Polska czerwona księga zwierząt kręgowce. PWRiL, Warszawa: 201-205.

 2. Winiecki A., Chylarecki P. 2001. Sterna albifrons, rybitwa białoczelna. W: Głowaciński Z. (red.). Polska czerwona księga zwierząt - kręgowce. PWRiL, Warszawa: 219-223.

 3. Winiecki A. 2001. Świat zwierząt. W: Kuczyński W. (red.). Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999. Fundacja Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej, Warszawa: 748-751.

2000

 1. Kosiński Z., Kuczyński Z., Winiecki A. 2000. Evaluation of the Wielkopolska Region's Lakes (W Poland) on the basis of waterfowls' autumn data. Sylvia, 36 (Supplement): 24. (Abstracts of the Third Conference of Aquatic Birds Working Group of Societas Internationalis Limnologiae (SIL).

 2. Bednorz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. 2000. Ptaki Wielkopolski. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań. 640 pp. (AW - autoryzowane rozdziały gatunkowe = 79 gatunków).

 3. Winiecki A. 2000. The wintering strategy of Rooks Corvus frugilegus LINNAEUS, 1758, in Poznań, west Poland. Acta zool. cracov. 43 (1-2): 135-164.

 4. Łucka R., Winiecki A. 2000. Awifauna Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. W: Winiecki A. (red.). Ptaki parków krajobrazowych Wielkopolski. Wielkopolskie Prace Ornit. 9: 123-143.

 5. Winiecki A., Kosiński Z. 2000. Awifauna Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. W: Winiecki A. (red.). Ptaki parków krajobrazowych Wielkopolski. Wielkopolskie Prace Ornit . 9: 173-199.

 6. Krupa A., Winiecki A. 2000. Awifauna Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. W: Winiecki A. (red.). Ptaki parków krajobrazowych Wielkopolski. Wielkopolskie Prace Ornit. 9: 201-241.

 7. Winiecki A. 2000. Awifauna wielkopolskich parków krajobrazowych - stan rozpoznania, walory, ochrona. W: Winiecki A. (red.). Ptaki parków krajobrazowych Wielkopolski. Wielkopolskie Prace Ornit. 9: 261-266.

Wybrane publikacje z lat 1973 - 1999

 1. Winiecki A. (koordynator zespołu), Grzybek J., Krupa A., Mielczarek S. 1998. Wielkopolska - Dolina środkowej Warty. W: Krogulec J. (ed.). Ptaki łąk i mokradeł Polski (stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony). Fundacja IUCN Poland. Warszawa: 65-80.

 2. Winiecki A., Grzybek J., Krupa A., Mielczarek S. 1997. Awifauna lęgowa doliny środkowej Warty - stan aktualny i kierunki zmian. Not. Orn., 38, 2: 87-120.

 3. Winiecki A. 1996. Struktura i zmienność zgrupowań lęgowych awifauny w krajobrazie dolinnym oraz możliwości ich oceniania. Pr. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków UAM, 5: 1-135.

 4. Winiecki A., Drabiński A. 1995. Melioracje a ochrona przyrody - niezbędny kompromis. W: Ekologiczne aspekty melioracji wodnych (red. L. Tomiałojć). Wyd. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 107-121.

 5. (Opracowanie zespołowe). 1994. Zwierzęta chronione w Polsce. Fundacja „Biblioteka Ekologiczna”, Poznań. Wydanie I. (rozdziały autoryzowane Winiecki A.: „Wstęp”: 7-14; „Ptaki”: 63-210; autorstwo 271 barwnych ilustracji.

 6. Winiecki A., Orłowski W. 1992. Koncepcja ochrony awifauny doliny Warty drogą sterowania jej przepływami. W: A. Winiecki (red.). Ptaki lęgowe doliny Warty. Pr. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków UAM, 1: 105-122.

 7. Kuźniak S., Lewartowski Z., Winiecki A. 1991. Awifauna wodna jezior Wielkopolski w okresie jesiennym. Not. Orn., 32, 1-4: 55-76.

 8. Polska Czerwona Księga Zwierząt. 1992. (red. Z. Głowaciński). Rozdziały autoryzowane: Kuźniak S., Winiecki A. Wąsatka (Panurus biarmicus): 225-227; Lewartowski Z., Winiecki A. Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula): 166-168; Lewartowski Z., Winiecki A. 1992. Rybitwa białoczelna (Sterna albifrons): 191-193.

 9. Winiecki A. 1992. Jesienna awifauna jezior Wielkopolski - waloryzacja ornitologiczna. Not. Orn., 23, 1-2: 47-66.

 10. Chylarecki P., Winiecki A., Wypychowski K. 1992. Awifauna lęgowa doliny Warty na odcinku Uniejów - Spławie. W: A. Winiecki (red.). Ptaki lęgowe doliny Warty. Pr. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków UAM, 1: 7-55.

 11. Winiecki A., Cierzniak T., Ptaszyk J., Zimowski M. 1992. Awifauna lęgowa doliny Warty na odcinku Spławie - Santok. W: A. Winiecki (red.). Ptaki lęgowe doliny Warty. Pr. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków UAM, 1: 57-82.

 12. Winiecki A. 1992. Zmiany awifauny lęgowej Bagien Kramskich w wyniku ich osuszenia. W: A. Winiecki (red.). Ptaki lęgowe doliny Warty. Pr. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków UAM, 1: 83-91.

 13. Janiszewski T., Kuczyński L., Wypychowski K., Chylarecki P., Winiecki A. 1992. Wyniki wstępnych badań nad awifauną lęgową zbiornika zaporowego Jeziorsko. W: A. Winiecki (red.). Ptaki lęgowe doliny Warty. Pr. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków UAM, 1:93-104.

 14. Szmal A., Jermaczek A., Nawrocki P., Szwagrzak A., Winiecki A. 1991. Liczebność, rozmieszczenie i terytorializm puszczyka Strix aluco w Wielkopolskim Parku Narodowym. Acta orn., 26, 1: 15-22.

 15. Wesołowski T., Winiecki A. 1988. Tereny o szczególnym znaczeniu dla ptaków wodnych i błotnych w Polsce. Not. orn., 29, 1-2: 3-25.

 16. Winiecki A., Wesołowski T. 1987. Ostoje ptaków wodnych i błotnych w Polsce i problem ich ochrony. Człowiek i Środowisko, 11, 4: 497-513.

 17. Lewartowski Z., Stawarczyk T., Winiecki A. 1986. Występowanie ogorzałki Aythya marila, edredona Somateria mollissima, lodówki Clangula hyemalis, markaczki Melanitta nigra i uhli Melanitta fusca w głębi Polski. Acta orn., 22, 1: 51-92.

 18. Dyrcz A., Okulewicz J., Witkowski J., Jesionowski J., Nawrocki P., Winiecki A. 1984. Ptaki torfowisk niskich Kotliny Biebrzańskiej. Opracowanie faunistyczne. Acta orn. 20, 1: 1-108.

 19. Nawrocki P., Jermaczek A., Jesionowski J., Nawrocka B., Winiecki A. 1982. Ptaki Bagien Kramskich w okresie lęgowym w latach 1976-1979. W: Czarnecki Z. (red.): Ekologia ptaków doliny środkowej Warty. Prace Kom. Biol. Pozn. TPN, 67: 19-41.

 20. Winiecki A. 1982 (1983). Ekologia i fenologia ptaków wodnych i błotnych zalewowych pastwisk w dolinie środkowej Warty. W: Czarnecki Z. (red.): Ekologia ptaków doliny środkowej Warty. Prace Kom. Biol. Pozn. TPN, 67: 57-96.

 21. Winiecki A. 1973. Ptaki Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Not. Przyr. VII, 10: 54-62 (praca licealnej Olimpiady Biologicznej)

1973 - 2014

 1. Zamawiane opracowania zastrzeżone - nie przeznaczone do druku (ekspertyzy, raporty, oceny, opinie): ponad 90

prof. dr hab. Aleksander Winiecki

Projects

e-mail: wolek@amu.edu.pl

phone: ++ 48 61 829 56 20

 1. biologia i ekologia: ptaków wodnych i błotnych, krukowatych, dzięciołów, sów,

 2. ekologia zniczka Regulus ignicapillus i mysikrólika R. regulus,

 3. ptaki miast; synurbizacja gatunków,

 4. stan i zmiany awifauny na przykładzie Wielkopolski,

 5. taksonomia ptaków, identyfikacja terenowa,

 6. metody badań ornitologicznych,

 7. waloryzacja przyrodnicza (zwłasza ornitologiczna) na poziomie: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

 8. ochrona przyrody i zarządzanie jej zasobami, hydrologia i gospodarka wodna; inwestycje a ochrona przyrody; konflikty.

CV

Publications